Kaip stebėti kiekvieno mokinio individualią pažangą, skatinti įsivertinti pasiekimus, pastebėjus ugdymosi sunkumus laiku suteikti reikalingą pagalbą, motyvuoti siekti aukštesnių mokymosi rezultatų – apie tai Kėdainių rajono mokyklų pedagogai kalbėjosi Juozo Paukštelio progimnazijos organizuotoje nuotolinėje konferencijoje „Mokinių mokymosi pažanga – kas, kaip, kodėl?“. Renginį inicijavo Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė Tereza Sotnik, organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Kavaliauskienė ir progimnazijos metodinė taryba.

Konferencijos pradžioje dalyvius pasveikino Kėdainių r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė. Renginyje pranešimus skaitė Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ ir Juozo Paukštelio progimnazijų, Kėdainių r. Mikalojaus Katkaus ir Šėtos gimnazijų pedagogai.

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas aktuali tema švietimo bendruomenei. Mokytojai turi būti įvaldę įvairias vertinimo strategijas ir būdus, kad pažintų kiekvieno mokinio gebėjimus, stebėtų individualią pažangą, efektyviau organizuotų mokymosi procesą. Kiekviena mokykla yra sukūrusi ugdymosi pažangos vertinimo sistemą, kurioje dėmesys skiriamas glaudžiam mokinių, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, klasės vadovų, mokinių tėvų, mokyklos administracijos bendradarbiavimui. Pranešėjai pabrėžė, kad svarbu į individualios pažangos vertinimą įtraukti mokinius: skatinti juos analizuoti mokymosi veiklą ir rezultatus, nustatyti sėkmių ir nesėkmių priežastis, priimti sprendimus.

Renginyje dalytasi profesine patirtimi, kaip atsižvelgiant į mokinių amžių, ugdymosi situaciją vertinti individualius mokymosi pasiekimus, skatinti kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį. Konferencijos pranešėjai aptarė įvairius būdus ir priemones – tai individualūs pokalbiai su mokiniais, savijautos piešiniai, pažangos įsivertinimo lapai, pasiekimų lentelės ir diagramos, klausimynai, pasiekimų plakatai, „Pasiekimų namelis“, „Mano knygelė“ ir kt. Renginyje pristatyta, kaip stebint ir analizuojant ugdymosi pažangą išnaudoti programos „Excel“ galimybes, kuo naudingi ir patogūs internetiniai įrankiai ir programėlės „Reflectus“, „ClassDojo“, „SeeSaw“, „Edmodo“, „Quizlet“, „Socrative”, „Kahoot“, „Plickers” ir kt. Taip pat atkreiptas dėmesys, jog ugdymosi pažangą sąlygoja ne tik pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, bet ir ugdymo turinys bei metodai, mokytojo asmenybė, mokymosi aplinka, bendraamžių santykiai, tėvų įsitraukimas.

Konferencijoje  „Mokinių mokymosi pažanga – kas, kaip, kodėl?“ dalyvavusi Kėdainių r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė pastebėjo, kad rajono mokyklų patirtis vertinant mokinių ugdymosi pažangą rodo pačių mokytojų profesinę ūgtį.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Mickienė