Gerb. Tėveliai (globėjai, rūpintojai),

rugsėjo 28 d. 17.00 val. progimnazijos aktų salėje vyks visuotinis 5–8 klasių mokinių tėvų susirinkimas 2023–2024 m. m. naujovėms aptarti. Kviečiame dalyvauti.

Šiais mokslo metais 5, 7 klasių mokiniai mokosi pagal atnaujintas pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“).

6, 8 klasėse tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės bendrosios programos (pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“), išskyrus Chemijos ir Fizikos bendrąsias programas 8 klasėje.

8 klasėse įgyvendinama Chemijos bendroji programa, nurodyta 2022 m. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 24 priede, ir Fizikos bendroji programa, nurodyta 2022 m. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 25 priede.

Su atnaujintomis bendrosiomis programomis galite susipažinti:

https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/visos-bendrosios-programos

2024–2025 mokslo metais bus įgyvendinamos 2022 m. pagrindinio ugdymo bendrosios programos visose 5–8 klasėse.

Pagarbiai

Administracija