LOGOPEDAS teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedo funkcijos progimnazijoje:

  • įvertina mokinių raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ar specifinių mokymosi sutrikimų;
  • bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • sudaro individualias, pogrupines, grupines kalbos ugdymo programas ir jas taiko, šalina mokinių kalbos, kalbėjimo ir specifinius mokymosi sutrikimus;
  • rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kalbėjimo lavinimui;
  • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, taiko logopedijos naujoves, dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Logopedės S. Jusienės darbo grafikas