Misija

Glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei, ugdyti dorą, išsilavinusią, kūrybišką, socialiai aktyvią bei atsakingą asmenybę, jos galias ir pasirengimą gyventi sparčiai besikeičiančioje ir modernėjančioje visuomenėje.

Vizija

Prioritetus teikianti akademinei veiklai, nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką ugdymo(si) įstaiga, kurioje bręsta atsakingas mokinys, sistemingai besimokantis bei siekiantis asmeninės mokymosi pažangos, ir kurioje dirba savo dalyką ir mokymo metodiką išmanantis, socialiai atsakingas mokytojas, nuolat tobulėjantis, formuojantis mokinio vertybines nuostatas ir gebėjimus, prisiimantis asmeninę atsakomybę.