Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikams ir paaugliams tvarkytis su nerimu bei stiprinti savivertę?”

Rekomendacijos pirmokų tėvams „Pirmieji žingsniai mokykloje”

Rekomendacijos tėvams „Mano vaikas – patyčių auka. Ką daryti?“

PSICHOLOGAS – teikia psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.

Psichologo darbo kryptys:

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais;
 • nustato mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, galias ir sunkumus, esant poreikiui atlieka pirminį psichologinį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas progimnazijoje;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius.

Psichologinė pagalba progimnazijoje teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys kreipiasi savarankiškai;
 • vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
 • vaiko teisių apsaugos tarnybos prašymu.

Esi laukiamas:

 • jei jautiesi vienišas;
 • jei kyla mokymosi sunkumų;
 • jei tau liūdna ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti;
 • jei kyla bendravimo problemos su tėvais, draugais, mokytojais;
 • jei kamuoja nerimas ir baimė.

Progimnazijos psichologė Airinė Gailiūnienė

El. paštas airine.gailiuniene@paukstelis.lt

Svarbu. Informacija apie pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.