Progimnazijos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. 

Progimnazijos tarybos sudėtis

A. Juchnevičienė, direktoriaus atstovė, tarybos pirmininkė;
V. Baltrūnienė, mokytojų atstovė, tarybos sekretorė;
A. Vyšniauskienė, direktoriaus atstovė;
E. Songin, direktoriaus atstovė;
I. Orlė, mokytojų atstovė;
L. Vilčinskas, mokytojų atstovas;
I. Petrulė, tėvų atstovė;
S. Karpavičienė, tėvų atstovė

Administracijos taryba – Progimnazijos savivaldos institucija, kurioje aptariami, analizuojami įvairūs progimnazijos veiklos klausimai: ugdymo kokybė, veiklos planų tobulinimas, projektų įgyvendinimo etapai, mokymo krūvio optimizavimas, pedagoginio tėvų švietimo aktualijos, savivaldos renginiai, progimnazijos neformaliojo švietimo programų vykdymas, progimnazijos biudžeto naudojimas ir kt. Svarbiems klausimams analizuoti rengiami bendri administracijos, metodinės tarybos, progimnazijos tarybos bei mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarimai. Administracijos tarybos vadovė – direktorė Tereza Sotnik.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti ir analizuoti. Mokytojų tarybą sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

Metodinė taryba 

Pirmininkė: pradinio ugdymo mokytoja J. Štaraitienė.
Sekretorė: anglų kalbos mokytoja I. Orlė.
Nariai:
direktoriaus pavaduotojos ugdymui J. Gaučienė, J. Kavaliauskienė;
A. Lukošienė, matematikos, informacinių technologijų ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
D. Ribikauskienė, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
I. Orlė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
V. Simonavičius, dorinio, meninio, technologijų, žmogaus saugos ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
J. Štaraitienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
E. Kalčinskienė, specialistų, teikiančių kompleksinę pagalbą mokiniui, metodinės grupės pirmininkė;
E. Kirsienė, 5–8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, į kurią kasmet rugsėjo mėnesį renkami mokiniai iš kiekvienos 5–8 klasės.