SPECIALUSIS PEDAGOGAS – patarėjas ugdymo(si) klausimais mokiniui, šeimai ir mokytojui. Darbo kryptys:

  • teikia pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pataria specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais;
  • bendradarbiauja su Švietimo pagalbos tarnybos, prireikus, kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais;
  • atsako už turimos informacijos konfidencialumą;
  • vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su mokyklos specialiojo pedagogo funkcijomis.

Specialioji pedagogė G. Grabauskienė dirba su 1–4 kl. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Darbo laikas

Specialioji pedagogė V. Minialgaitė dirba su 5–8 kl. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Darbo laikas