Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lapkričio 29 d., gruodžio 11, 18, 20, 28 d. progimnazijoje vyko TŪM programos mokymai – „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų ir sutrikimų turinčiais vaikais”. Mokymuose dalyvavo 20 pedagogų iš 4 Kėdainių raj. TŪM mokyklų. Mokymų dalyviai išklausė 5 seminarus: „Įtraukties link: pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimas mokykloje“, „Elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų supratimas, priežastys ir valdymo strategijos“, „Socialinių įgūdžių ugdymas vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų. Mokytojo komunikacija ir bendradarbiavimas“, „Klasės valdymas ir įtrauktis: pozityvios elgsenos konstravimas individualiu, klasės/grupės ir instituciniu lygmeniu“. Mokymus vedė didelę patirtį turintys lektoriai: L. Mikulėnaitė, I. Butkienė, R. Greimaitė, dr. G. Malinauskas, E. Karmaza, dr. R. Geležinienė. Mokymuose dalyvavę pedagogai dalinsis gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje. Įgytos žinios padės išsiaiškinti ir suprasti vaiko elgesio priežastis, rasti patarimų, kaip sukurti ilgalaikį ryšį su vaiko šeima, kaip padėti mokiniams ir jų tėvams, kaip sklandžiai bendrauti su mokytojais.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2023–2024 m. m. 1–4 klasėse fizinio ugdymo pamokų metu bus diegiama 3Q sveikatos ugdymo programa, įgyta projekto „Tūkstantmečio mokykla“ lėšomis. Spalio 4 d. pradinio ugdymo mokytojai dalyvavo nuotoliniame 3Q sveikatos ugdymo metodikos pristatyme, o spalio 9 d. – kontaktiniame susitikime. Mokymus pedagogams vedė Vaiva Baltramiejūnaitė-Čepaitė, „3Q Health Education“ instituto direktorė. 3Q sveikatos ugdymo programa – tai asmenybės brandos ir visapusiškos sveikatos – fizinės, psichinės ir socialinės – ugdymas per savęs pažinimą ir tvarių įgūdžių bei įpročių formavimą. 3Q tikslas – sukurti realų teigiamą pokytį vaikų fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai bei ugdyti tvarų sveikatos elgesį visam gyvenimui. Visiems dalyviams nupirkta 3Q metodika, programos licencija, mokymai. Programa diegiama 2023–2024, 2024–2025 m. m.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnaziją pasiekė dar vienas Tūkstantmečio mokyklos programos pirkinys. Mokykla įsigijo skaitmeninės mokymo priemonės Eduten Playground licenzijas. Ši mokymo priemonė skirta pagerinti 1–8 klasių mokinių matematikos pasiekimus. Mokykloje vyko pedagogų, dirbsiančių su šia skaitmenine priemone, mokymai. Mokytojai aktyviai įsitraukė į programos pažinimo ir valdymo procesą. Eduten Playground turi visas gerąsias šiuolaikinės skaitmeninės matematikos mokymo ir mokymosi aplinkos savybes. Eduten platforma apima iki 85 proc. Lietuvos 1–8 klasių matematikos ugdymo turinio; užduotys – lietuvių kalba. Suomijoje ši programa naudojama jau 8 metus. Programoje daug žaidybinių elementų, kurie kelia mokinių motyvaciją mokytis matematikos. Programa labai palengvina matematikos mokytojo darbą ir sutrumpina pasiruošimo pamokoms laiką, naudoja dirbtinio intelekto metodus mokinių mokymosi sunkumų diagnostikai, padeda mokytojui efektyviau dirbti ir tobulinti profesines kompetencijas, moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais, turi labai gerą mokymosi duomenų analitiką, pritaikytą mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pasiekimų ir pažangos stebėsenai, vykdo automatinį mokinių diferencijavimą, remiantis mokinių pažangos duomenimis, suteikia galimybes individualizuoti vertinimo skales klasei ar konkrečiam mokiniui, naudojant dirbtinio intelekto technologiją parengia mokinių mokymosi analitiką mokinio, pamokos, klasės, mokyklos lygiu, sudaro galimybę apie vaiko sėkmes elektroniniu paštu informuoti tėvus.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Rugsėjo pradžioje pradėta įgyvendinti dar viena TŪM veikla. Pradėti sportinių veiklų, neformaliojo švietimo erdvių ir laisvalaikio erdvių įrengimo darbai. Numatyta baigti darbus ik gruodžio pabaigos. Statybos rangos darbus atlieka UAB PA Group.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pirmasis tūkstantmečio mokyklų programos pirkinys – spintelės mokinių daiktams susidėti, kuriomis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. naudosis visi progimnazijos mokiniai.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur
Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).
Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija yra viena iš šio projekto partnerių ir, kartu su Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Kėdainių Šviesiąja gimnazija, Kėdainių „Ryto“ progimnazija bei Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, įgyvendins 1-3 punkte numatytas veiklas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).
Vienas kertinių TŪM programos principų – tinklaveika, bendradarbiavimas ir dalijimasis ištekliais, todėl TŪM programos investicijas gavusios mokyklos su kitomis savivaldybės mokyklomis dalinsis tiek atnaujintomis pedagoginių darbuotojų žiniomis, naujais veiklos modeliais, mokymosi priemonėmis, tiek ir atnaujinta infrastruktūra.

Siekiami projekto rezultatai

  1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, (proc.);
  2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, (proc.);
  3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis, (proc.);
  4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos…/tukstantmecio-mokyklos-i/1207