2022 metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.

2022 metais tobulinsime:
Sritis 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys. Tema. 2.2. Vadovavimas mokymuisi. Rodiklis. 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 2.2.2. Mokymosi organizavimas.

2021 metų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

Mokinių apklausos ataskaita.
Tėvų / globėjų apklausos ataskaita.
Mokytojų apklausos ataskaita.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Išorės vertinimo, vykusio 2011 m. balandžio 4–8 dienomis, trumpoji ataskaita

Verta pasveikinti mokyklą už kryptingą ir veiksmingą veiklos įsivertininimą.  


Mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

1. Mokykloje kuriamos ir puoselėjamos savitos tradicijos (1.1.2.) *.
2. Daugumos klasių mikroklimatas palankus mokymuisi (1.1.6., 2.2.3.).
3. Tikslingi mokyklos ryšiai su kitomis institucijomis ir vietos bendruomene (1.4.1. 1.4.2.).
4. Daugumos mokytojų aiškinimas siejamas su turimomis mokinių žiniomis ir patirtimi (2.3.3.).
5. Geri mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose, olimpiadose (3.2.2.).
6. Tinkama bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.).
7. Mokiniams teikiama kryptinga socialinė pagalba (4.2.3.).
8. Mokyklos veikla organizuojama komandinio darbo principu (5.4.3., 1.2.3.).
9. Mokykla sėkmingai pritraukia papildomų lėšų (5.5.1.).
10. Mokyklos vadovai įsipareigoję įstaigai (5.3.2.).

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai:

1. Kiekvieno mokinio skatinimas siekti jam įmanomų akademinių pasiekimų (1.2.2., 3.1.1.).
2. Mokinius aktyvinančių ir kompetencijas ugdančių metodų taikymas pamokose (2.3.1.).
3. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos tobulinimas ir įgyvendinimas (2.6.2.).
4. Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo pamokose diferencijavimas ir individualizavimas (2.5.2., 4.3.2.).
5. Kokybinė ugdymo(si) pasiekimų ir jų priežasčių analizė (3.1.1.).

* – tema arba veiklos rodiklis pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 2 priedą (Žin., 2009, Nr.40-1517).