Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašas nustato visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, kvalifikacinius reikalavimus.

Aprašas taikomas specialistui, vykdančiam funkcijas, nustatytas Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1473.

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, Biuro direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais.