Europos Sąjungos struktūrinių fondų / Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“


Veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita
Veiklos tobulinimo (galutinė projekto) ataskaita
Veiklos tobulinimo planas
Veiklos tobulinimo plano ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus)
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita
5–8 klasių mokinių skaitymo skatinimo planas 2022–2023 m.

_________________________________________________________________________________________
Integruota projektinė veikla “Basakojų trikampis”
Nuo pavasario progimnazijoje buvo vykdoma 5–8 klasių mokinių integruota projektinė veikla, kurios objektas – progimnazijos edukacinė erdvė „Basakojų trikampis“. Veiklos metu buvo atliekamas kūrybinis darbas – kuriamas matematinis uždavinys. Mokiniai savarankiškai analizavo objektą, kūrė matematinio uždavinio sąlygą, ruošė apipavidalinimą. Kūrybinį darbą sudarė matematinio uždavinio sąlygos formuluotė, užduoties sprendimas, atsakymas ir iliustracija. Dėkojame mokiniams ir juos konsultavusiems matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, informacinių technologijų ir dailės mokytojams. Mūsų rankose integruotos projektinės veiklos kūrybinių darbų knygutė!

____________________________________________________________________________
Netradicinė pamoka Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje
2023 m. gegužės mėn. labai prasmingai, netradicinei pamokai „Laisvės kaina“, kuri apjungė tremties patirtis grožinėje literatūroje ir autentiškus liudijimus, praeities ir dabarties pilietiškumo pavyzdžius, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vaida Krasauskienė pasirinko bibliotekos erdves. Aštuntokai pristatė ir analizavo Rūtos Šepetys romaną tremties tema „Tarp pilkų debesų“, dalijosi brandžiomis, jautriomis mintimis apie laisvę ir jos svarbą savo gyvenime. „Mano laisvė šiandien nerami, nes šalia vyksta karas“, – įsiminė vienos merginos ištarta frazė. Per rankas keliavo kitos mokinės atneštos nuotraukos iš šeimos archyvo, kuriose užfiksuotas gyvenimas tremtyje Sibire. Skambėjo liūdna smuiko gaida, Bernardo Brazdžiono eilės. Temą pagilino istoriko Vaido Banio pasakojimas ir jo tėvelio Juozo Banio liudijimai. Pamokoje apsilankė įmonės „LINĖJA transport“, įvairiomis akcijomis prisidedančios prie paramos Ukrainai, pardavimų vadovas Edvinas Čielis, kuris pasidalijo mintimis apie laisvę ir pilietiškumą. Biblioteka parengė ir pristatė grožinės ir dokumentinės literatūros tremties tema knygų parodą, taip pat pakvietėme progimnazijos mokinius aplankyti Vaikų ir jaunimo skyriuje eksponuojamą prof. Liudo Mažylio parengtą tremties laiškų parodą „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“.

_________________________________________________________________________
Rajoninis seminaras „Skaitymo ir matematikos gebėjimų ugdymas“
2023 m. balandžio 27 d. organizuotas rajoninis seminaras „Skaitymo ir matematikos gebėjimų ugdymas“. Seminaro tikslas – pristatyti projekto „Kokybės krepšelis” veiklas ir įgytą patirtį gerinant pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo pirmos pakopos programos mokinių skaitymo ir matematikos pasiekimus. Seminaro uždaviniai – pasidalinti praktine patirtimi, idėjomis stiprinant mokinių skaitymo ir matematinius gebėjimus; akcentuoti skaitymo bei įsitraukimo į skaitymo procesą naudą; tobulinti mokytojų kompetencijas, organizuojant ugdymo procesą, kuriame būtų naudojamos efektyvios skaitymo strategijos, mokymosi priemonės, pasitelkiamos ugdymuisi palankios aplinkos; pasidalinti gerąja patirtimi organizuojant į skirtingus ugdymo(si) poreikius ir mokinių sėkmę orientuotą ugdymą. Seminaro dalyvius pasveikino progimnazijos direktorė T. Sotnik, Kėdainių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė V. Lukšienė, geriausius linkėjimus perdavė Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė A. Turskienė.
Seminare skaityti pranešimai: „Projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje“ (dir. pavaduotojos ugdymui J. Gaučienė ir J. Kavaliauskienė); „Sąmoningo skaitytojo ugdymas pradinėse klasėse“ (mokytojai G. Juškienė, R. Kareivienė); „Skaitymo valandos – iššūkiai, sėkmės ir atradimai“ (logopedė S. Jusienė, spec. pedagogės G. Grabauskienė ir V. Minialgaitė); „Matematinių gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“ (mokytojai L. Vilčinskas, V. Baltrūnienė); „Teksto supratimo ugdymas ir skaitymo motyvacijos stiprinimas įvairiose progimnazijos veiklose“ (mokytoja E. Kirsienė); „(Ne)versti skaityti?“ (mokytoja V. Krasauskienė); „Matematinio raštingumo ugdymas 5–8 klasėse“ (mokytoja A. Lukošienė).

___________________________________
Stovykla „Matematika linksmai“
2023 m. balandžio 11–14 dienomis 45 antrų–ketvirtų klasių mokiniai, turintys didesnį matematikos mokymosi potencialą, dalyvavo stovykloje „Matematika linksmai“, kuri organizuota iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. Mokiniai visus metus kryptingai mokėsi, siekė aukštesnių matematikos įvertinimų ir gebėjimų, o per pavasario atostogas dalyvavo įdomiose stovyklos veiklose, kurių metu turėjo galimybę patirti džiaugsmą, sėkmę dalyvaudami įvairiose ugdomosiose, edukacinėse veiklose, gilino savo programavimo žinias ir matematikos gebėjimus. Skaitykite daugiau>
Stovyklos akimirkos.

________________________________________________________________________________
Skaitymo skatinimo planas. Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros bei technologijų projektas „Žolynai žolynėliai eilėraščiuose ir ant palangių“
Pavasaris nesiskubino… Todėl Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos penktų klasių mokiniai, lankantys modulį „Skaitymo valanda“, mes, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Kirsienė ir technologijų mokytoja Asta Juchnevičienė, nutarėme jį pasikviesti į progimnaziją patys. Pirmiausia per technologijų pamokas iš antrinių žaliavų mokinukai gamino dėžutes – vazonėlius savo augalams auginti. Kantriai ir kruopščiai jas dekoravo iš popieriaus susuktais šiaudeliais, taip lavino ne tik vaizduotę, bet ir pirštelius. Tada pasirinktą augaliuką sodino į naujuosius vazonėlius. Buvo svarbu augalą stebėti, laistyti, prižiūrėti, pažinti jo charakterį. Teko ieškoti ir papildomos medžiagos – tiek mokslinės, tiek grožinės literatūros. Skaitykite daugiau>

________________________________________________________________________
Respublikinis integruotas 5–8 klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros kūrybinių darbų konkursas „Skaičių pasaulyje“
Konkurso tikslas – sukurti sąlygas įvairios motyvacijos mokinių gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti; ugdyti mokinių pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijas skatinant taikyti lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos žinias praktiškai. Konkurso uždaviniai: ugdyti mokinių kūrybiškumą (kurti trumpus siužetinius tekstus-žodinius uždavinius, juos pavadinti); mokyti logiškai mąstyti (kurti siužetinius tekstus-žodinius uždavinius, juos spręsti; tinkamai kelti uždavinio klausimus; tinkamai pateikti sprendinius (sąlygas pateikti taip, kad galima būtų naudoti daugiau ir įvairesnių veiksmų ieškant atsakymo); taikyti siejamąsias, sisteminamąsias ir savikontrolės skaitymo (ar teksto suvokimo / kūrimo) strategijas. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 5–8 klasių mokiniai. Konkursas buvo vykdomas nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Rezultatai skelbiami 2023 m. balandžio 19 d. Darbus vertino vertinimo komisija (lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai; matematikos mokytojai; dailės mokytojas; 8-ų klasių gabūs mokiniai). Darbai buvo vertinami koncentrais: 5 klasių mokinių darbai; 6 klasių mokinių darbai; 7 klasių mokinių darbai;  8 klasių mokinių darbai. Konkurso laimėtojai ir juos ruošę mokytojai buvo apdovanojami diplomais. Mokinius ruošusiems mokytojams buvo išsiųstos Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos pažymos. Dėkojame konkurse dalyvavusiems Klaipėdos Simono Dacho  progimnazijos, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos, Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos, Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokiniams ir mokytojams.
Konkurso dalyvių darbų albumas

______________________________________________________________________
Integruotos lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pamokos
5–6 klasių mokiniams vestos integruotos lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pamokos „Matematikos pamoka: skaitymo gebėjimų ugdymas“. Matematikos pamokoje mokiniai ieškojo uždavinių pagal kuriuos tiktų kurti siužetą ir tuos uždavinius išsprendė. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje išspręstus uždavinius mokiniai pavertė siužetinėmis istorijomis. Atlikdami veiklas mokiniai taikė įvairias teksto skaitymo-suvokimo strategijas. Integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pamokoje mokiniai, dirbdami grupėse, susipažino su 3–5 pačių sukurtomis istorijomis, išrinko 1–2 kūrybiškiausias, patikrino jų sprendimą, pristatė, komentavo iliustracijas.

_______________________________________________________________________
Skaitymo skatinimo planas. Pasaulinės poezijos dienos minėjimas
5–7 klasių mokiniai, kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis dalyvavo Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus organizuotame Pasaulinės poezijos dienos renginyje. Mokiniai deklamavo ir skaitė pasirinktas eiles, klausė kaip deklamavo jų draugai, grožėjosi LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 5 klasių mokinių paroda ir bibliotekos knygų paroda. Džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo ir savo kūrybos eilėmis pasidalino 6a klasės mokinės mama I. Kaselienė.

___________________________________________________
Lietuvių kalbos ir literatūros kūrybinis procesas
Lietuvių kalbos ir literatūros kūrybinio proceso metu buvo parengti 5–8 klasių mokinių knygų skirtukai, vykdyta knygų skirtukų atranka maketavimui, gamybai ir spausdinimui. Organizuota 5–8 klasių mokinių knygų skirtukų paroda. Mokytojai labai džiaugiasi ir didžiuojasi mokiniais, piešusiais skirtukus. Kiekvienas skirtukas pažymėtas nuosekliu ir kantriu mokinio darbu. Pirmiausia – buvo apsilankyta bibliotekoje ar peržiūrėtos knygų lentynos namuose, pasirinkta knyga skaitymui. Tada perskaityta pati knygą. Vieniems mokiniams skaityti buvo lengva, kitiems – skaitymas buvo sudėtingesnė užduotis. Perskaitytą knygą reikėjo aprašyti „Knygų dienoraštyje“ (nurodyti pagrindinius veikėjus, juos apibūdinti; parašyti, kas knygoje patiko labiausiai; išrašyti citatą; trumpai pristatyti siužetą). Stengtasi įtraukti kuo daugiau skaitymo, teksto suvokimo strategijų. Viena iš teksto suvokimo ir interpretavimo strategijų – iliustracijos piešimas. Taip ir gimė mintis – nupiešti perskaitytai knygai skirtuką. Jame atspindėti knygos pasaulį, nuotaikas. Žmogaus, kuris grožisi skirtukų paroda, prašome pamąstyti – kiek laiko, praleisto su knyga, slypi už kiekvieno mokinio nupiešto skirtuko… Mums atrodo, kad tai pats vertingiausias laikas.

____________________________________________
Matematikos projektai pradinėse klasėse
Įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“ sausio–kovo mėn. pradinio ugdymo mokiniai kiekvienoje klasėje vykdė matematikos projektą „Matematika ir metų laikai“. Projekto tikslas – gerinti mokinių matematinius gebėjimus, kuriant tinkamą mokymosi aplinką. Pirmokai kūrė kūrybinius darbus iš geometrinių figūrų, antrokai – susipažino su simetrija, trečiokai – atliko statistinį tyrimą „Kiek laiko praleidžia mokiniai lauke (pagal metų laikus)?“, ketvirtokai – kūrė tekstinius uždavinius, juos apipavidalino. Pradinio ugdymo mokytojams pavyko kūrybiškai integruoti matematikos, lietuvių k., dailė ir technologijų, pasaulio pažinimo mokomuosius dalykus. Skaitykite daugiau>

__________________
Edukacinė erdvė
Įrengta edukacinė erdvė. Įgyvendintas 5–8 klasių mokinių skaitymo skatinimo plane numatytas projektas „Kitokia siena“. Parengti informaciniai stendai „Skaitymo strategijų apžvalga“ ir „Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas“. Nupirkti mobilūs baldai ir trys akustiniai minkštasuoliai.

___________________________
Susitikimai su rašytojais
2023 m. vasario 10 d.  pradinių klasių mokiniai dalyvavo susitikimuose-edukacijose  su iliustruotoja Greta Alice bei rašytoja ir iliustruotoja Kotryna Zyle. Šie susitikimai finansuoti projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. Autorė K. Zylė kvietė vaikus pažinti save ir kitus, sužinoti faktų apie mitines būtybes, lietuvišką tautosaką ir papročius, atskleisti kūrybinę knygų kūrėjos virtuvę, kvietė vaikus į pokalbį, kiekvienai amžiaus grupei artimiausiu būdu. Edukacijos metu knygų iliustruotoja bei komiksų kūrėja Greta Alice vaikams trumpai papasakojo apie komiksų atsiradimo istoriją, pagrindinius komiksų kūrimo principus, veikėjų dizaino subtilybes, atskleidė keletą paslapčių, kaip net patį rimčiausią nutikimą paversti juokinga istorija, gyvai iliustruodama pristatė skirtingus komiksų stilius bei pakvietė pasitelkti burtus ir visiems kartu sukurti… netikėtą veikėją! Literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ kūrėjai  teigė, kad skaitymas – tai ne senamadiška veikla, ar nuobodulys, tai tikrų tikriausio nuotykio pradžia!

__________________
Metodinė diena
2022 m. gruodžio 21 d. organizuota metodinė diena ,,Skaitymo gebėjimų ugdymas. Metodinių grupių įgyvendintų veiklų analizė, gerosios patirties sklaida ir tolimesnių veiklų planavimas“. Aptarti tarpiniai projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano vykdymo rezultatai, dalintasi gerąja patirtimi. Metodinėje dienoje skaityti pranešimai: „Konsultacijos 4 klasių mokiniams, skirtos skaitymo ir rašysenos bei matematikos gebėjimų gerinimui“ (B. Svetickienė, K. Martusevičienė, L. Vilčinskas); „Skaitymo pratybos 1–4 klasėse“ (A. Kabečiūtė); „Švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, turintiems skaitymo ir teksto suvokimo sunkumų“ (S. Jusienė, G. Grabauskienė, V. Minialgaitė); „Edukacijos-susitikimai su lietuvių rašytojai“ (J. Kavaliauskienė); „Modulis „Skaitymo valanda“ (J. Kavaliauskienė, E. Kirsienė); „Bibliotekos knygų fondas, skaitymui skirta erdvė“ (J. Kavaliauskienė, D. Valiaugienė); „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ (J. Gaučienė, J. Kavaliauskienė); „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“ (J. Gaučienė, J. Kavaliauskienė); „Skaitymo skatinimo planai“ (G. Juškienė, R. Kareivienė, J. Kavaliauskienė); „Matematikos gebėjimų ugdymo projektai“ (V. Baltrūnienė, A. Lukošienė). Aptartos kitos projekto „Kokybės krepšelis“ progimnazijos veiklos tobulinimo plano veiklos ir tarpiniai kokybiniai rodikliai (J. Gaučienė, J. Kavaliauskienė).

_______________________________________________________________________________
5–8 klasių mokinių integruota projektinė veikla „Matematikos uždavinys“
Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d. įgyvendinama integruota projektinė veikla „Matematikos uždavinys“. Veiklos tikslas – ugdyti(s) ir į(si)vertinti mokinio dalykines, kūrybiškumo, pažinimo, skaitmeninę kompetencijas. Veiklos uždaviniai – skatinti mokinius domėtis matematikos mokslu; sudaryti mokiniams galimybes realizuoti save; skatinti mokinius ir mokytojus patirti bendradarbiavimo sėkmę; parengti integruotos projektinės veiklos kūrybinių darbų knygutę; vykdyti mokinių kūrybinių darbų sklaidą. Veiklos metu atliekamas kūrybinis darbas – sukuriamas matematinis uždavinys. Mokiniai analizuoja objektą, kuria uždavinio sąlygą, ruošia apipavidalinimą. Veiklos objektas – progimnazijos edukacinė erdvė „Basakojų trikampis“. Veiklą mokiniai atlieka savarankiškai. Mokytojai konsultuoja mokinius konsultacijų laiku. Veikla rengiama ir bus pristatoma klasės mokiniams. Dalyko mokytojai parengs mokinių kūrybinių darbų segtuvą. Ne mažiau kaip 24 mokinių kūrybiniai darbai bus pristatomi progimnazijos bendruomenei mokinių darbų konferencijoje „Matematika aplink mus“.

________________________________________________________________________
Skaitymo skatinimo planas. Skaitymo skatinimo savanorystės iniciatyva „Skaitome mažiesiems“
Bendradarbiaujant su progimnazijos socialiniais partneriais – miesto lopšeliais-darželiais „Vyturėlis“ ir „Aviliukas“ organizuotos skaitymo valandėlės priešmokyklinio amžiaus vaikams. 6a klasės mokiniai kartu su klasės vadove skaitė vaikučiams „Kakės Makės“ knygeles, dainavo daineles, šoko ir žaidė žaidimus. Šių išvykų tikslas – padėti mažiesiems draugams pamilti knygą, parodyti, kad skaitymas gali būti įdomus ir linksmas užsiėmimas. Džiaugėsi šeštokai matydami spindinčias mažųjų akis. Savanorystė pavyko!

_____________________________________________________________________________
5–8 klasių mokinių kultūrinė, pramoginė veikla „Bendruomenės diena“
Įgyvendinant 5–8 klasių mokinių skaitymo skatinimo planą, 2022 m. lapkričio 18 d. organizuota bendruomenės diena, kurios tikslas – ugdyti ir propaguoti skaitymo kultūrą, skatinti domėjimąsi knygomis. 5–8 klasių mokiniai dalyvavo edukacijose-susitikimuose su iliustruotoja I. Dagile jos autorinėje edukacijoje „Knygos kelias“ (5–6 klasės), rašytojos I. Zarambaitės pamokoje–pokalbyje pagal knygą „Juodavandeniai“ (7–8 klasės). Buvo paminėti žinomiausios vaikų knygų autorės A. Lindgren jubiliejiniai metai. Mokiniai susipažino su A. Lindgren kūryba, aptarė knygos „Mijo mano Mijo“ ištrauką „Jis keliauja per dieną ir naktį“. Kūrinio ištrauką mokiniams skaitė ne tik mokytojai, bet ir mokinių tėvai bei bibliotekininkė D. Valiaugienė, Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos bibliotekininkė G. Zubkuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė D. Čeidienė. Bibliotekoje buvo parengta A. Lindgren knygų paroda. Bendruomenės dienos metu pristatytos ir aptartos skaitymo strategijų kortelės,  informaciniai stendai „Skaitymo strategijų kombinacija analizuojant tekstus“ ir „Skaitymo strategijų apžvalga“. Klasės dirbtuvėlėse mokiniai gamino asmeninį skirtuką knygai. Mokiniams buvo pristatytos pasaulio ir Lietuvos bibliotekos, visi mokiniai dalyvavo protmūšyje „Skaitymo atradimai“.

________________________________________________________________________
Lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos 4–ų klasių mokiniams
Šios konsultacijos – viena iš projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų. 4 klasių mokiniams skiriama po 2 savaitines valandas vienai klasei skaitymo ir rašysenos bei matematinių gebėjimų gerinimui. Viena savaitinė pamoka skiriama lietuvių kalbos skaitymo ir rašysenos gebėjimų gerinimui, kita – matematikos gebėjimų gerinimui. Veikla pradėta įgyvendinti 2022 m. rugsėjo 1 d. Ketvirtose klasėse lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijose dalyvauja 100 proc. mokinių. Paskirtis: 1) likviduoti nuotolinio ugdymo(si) mokymosi spragas; 2) skatinti individualią mokinių asmeninę pažangą; 3) daugiau dėmesio skirti aukštesnių gebėjimų ugdymui; 4) padėti mokiniams pasiruošti eNMPP. Siekiant gerinti mokinių pažangą konsultacijų metu taikomos veiksmingos strategijos (tokios, kaip grįžtamojo ryšio mokiniams teikimas, individualizuotas mokymas, metakognityviniai įgūdžiai, mokinių grupavimas pagal pasiekimus). Konsultacijų metu aktyviai naudojamasi Kokybės krepšelio lėšomis įsigytomis išmaniosiomis lentomis, mokymosi priemonėmis, palengvinančiomis ugdymo procesą. Pastebime, kad didėja mokinių mokymosi motyvacija. Mokiniai atranda naujesnių uždavinių sprendimo būdų, gerėja teksto suvokimas. Tobulėja mokinių bendradarbiavimo įgūdžiai (stipresnieji padeda silpnesniems).

_________________
Tėvų švietimas
Norėdami, kad mažieji pamiltų knygas, pavyzdį turi rodyti tėvai. Paskatinti vaikus skaityti galima tik tuomet, kai pačių suaugusiųjų gyvenimą lydi knyga. Todėl 2022 m. rudenį pradinių klasių tėvų bendruomenės diskutavo apie tai, kaip gerinti vaikų skaitymo gebėjimus. Tėvai dažnai susiduria su galvosūkiu – kaip priversti savo atžalas skaityti. Priversti skaityti nesudominus vaiko knyga yra neįmanoma. Rodomas pavyzdys ir užkrečia geriausiai: sudomina, ugdo mažųjų meilę literatūrai. Tėvų susirinkimų metu pradinio ugdymo mokytojai ne tik teikė rekomendacijas, bet pakvietė padovanoti klasės bibliotekėlei jau perskaitytą knygelę bei dalyvauti iniciatyvoje „Rudens-žiemos vakarai su knyga“. „Meilė knygoms – viena gražiausių dovanų, kurias galite padovanoti savo vaikams.“
Rekomendacijos kaip ugdyti sąmoningą skaitytoją

_________________________________
Sąmoningo skaitymo pratybos
Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. 3 kartus per savaitę vyksta sąmoningo skaitymo pratybos. Jas veda švietimo pagalbos specialistai. Suformuotos trys 1–3, 4–5, 6–8 klasių mokinių grupės. Ši veikla skirta mokiniams-švietimo pagalbos gavėjams. Jos metu mokiniai dalį pamokos laiko kartu skaito spalvomis suskirstytą tekstą ir aiškinasi nežinomų žodžių reikšmę. Vėliau atlieka individualias užduotis: atkuria sakinius iš skaityto teksto bei atlieka panašias žaidybines užduotis skaitmeninių priemonių platformoje „Wordwall“. Skaitydami neilgus tekstus mokiniai praplečia akiratį apie supantį pasaulį, tradicijas, papročius, istorinius faktus. Tobulėja ne tik mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžiai, bet ir dėmesingumas, gebėjimas dirbti kartu. Sąmoningo skaitymo pratybų metu naudojamasi ne tik turima vaikų literatūra, vadovėliais, bet Kokybės krepšelio lėšomis įsigytomis išmaniosiomis lentomis, mokymosi priemonėmis, palengvinančiomis ugdymo procesą. Intensyvesnis švietimo pagalbos teikimas padeda mokiniams siekti asmeninės pažangos.

_________________________________
Skaitymo pratybos 1–4 klasėse
Skaitymas–procesas, kurio metu skaitome ir suvokiame raštu ar kitais simboliais pateiktą informaciją. Skaitymas turi pažintinę, emocinę, komunikacinę ir orientacinę paskirtį, gali būti mokymosi, pažinimo, atsipalaidavimo bei laisvalaikio praleidimo būdas. Skaitymo pratybos – viena iš Kokybės krepšelio veiklų. 1–4 klasių mokiniams skiriama 1 savaitinė valanda vienai klasei. 2021–2022 m. m. – 6 grupės, 2022–2023 m. I pusmetis – 12 grupių, 2022–2023 m. m. II pusmetis – 10 grupių. Skaitymo pratybų metu naudojamasi ne tik turima vaikų literatūra, vadovėliais, bet Kokybės krepšelio lėšomis įsigytomis mokymosi priemonėmis, palengvinančiomis ugdymo procesą bei mobiliosiose bibliotekėlėse esančia literatūra. Skaitymo sunkumų patiriantiems mokiniams skaitymo pratybos suteikia galimybę atsikleisti jų individualumui. Jie drąsiau skaito, neišsigąsta nesėkmių. Taip gilėja ne tik skaitymo įgūdžiai, bet ir pasitikėjimas savimi, stiprėja motyvacija. Skaitymo pratybos vyksta ne tik klasėse, bet ir netradicinėse erdvėse. Poilsio erdvė, neseniai mus pakvietusi  skaitykla, kitos jaukios mokyklos vietos leidžia susikaupti ir pasinerti į knygų pasaulį. Maži pasiekimai tiesia kelius į didesnę sėkmę.

__________________________________
Skaitymo pratybos 5–8 klasėse
5–8 klasių mokiniams įvestas modulis „Skaitymo valanda“, kurio metu  mokymas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus ir jų skaitymo gebėjimus. Parengtos modulio „Skaitymo valanda“ programos kiekvienam klasių koncentrui. Programa siekiama lavinti mokinių skaitymo, teksto analizės ir interpretacijos, kalbėjimo ir klausymo įgūdžius. Kadangi skaitymo gebėjimai – tai gebėjimai suprasti, naudotis, apmąstyti, domėtis rašytiniais tekstais, šios programos metu mokiniai įgyja / pagilina gebėjimus taikyti teksto suvokimo strategijas ir būdus, kurie mokiniams svarbūs įvairių dalykų mokymuisi. Modulio programos tikslas – sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis sąmoningo skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus, būtinus sėkmingam mokymuisi. Siekdami tikslo mokiniai kiekvieną užsiėmimą bent po 20 min. skaito grožinį /mokslo populiarinimo ar kitokį tekstą; įsisavina ir taiko mokytojo nurodytas teksto skaitymo ir suvokimo strategijas, būdus; atlieka kūrybinius darbus, padedančius suvokti ir interpretuoti tekstą, atskleisti savo požiūrį; nuolat stebi ir įsivertina individualią skaitymo pažangą. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos įsigijo 105 knygas, kurias naudoja mokinių savarankiškam skaitymui, kūrinių nagrinėjimui pamokų metu ir modulio „Skaitymo valanda“ metu.

____________________________________________
Skaitymui skirta erdvė „Tylioji skaitykla“
Įkurta skaitymui skirta erdvė „Tylioji skaitykla“, kuria naudojasi visi 1–8 klasių mokiniai ir mokiniai, lankantys tris visos dienos mokyklos (VDM) grupes. Įsigytas interaktyvus ekranas, mokiniams įrengtos 24 darbo vietos, kompiuterizuota darbo vieta, 17 vietų su minkštasuoliais ir pertvara.

______________
Biblioteka
2022 m. buvo atnaujinta progimnazijos biblioteka. Projekto „Kokybės krepšelis“ lėšos suteikė galimybę bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros knygų fondą papildyti skirtingiems skaitymo gebėjimų lygiams pritaikytomis knygomis 1–8 klasių mokiniams. Įsigyti sėdimieji baldai – įrengti tylieji skaitymo kampeliai, kur smagu jaukiai įsitaisyti su knyga ar draugu. Parengtas informacinis stendas „Privalomų ir rekomenduojamųjų knygų sąrašas“ 5–8 klasių mokiniams – mokiniai gali sužinoti, kokias knygas jiems reikia perskaityti. Įsigyta skelbimų lenta, skirta skelbimams, parodoms ar kitai svarbiai informacijai pateikti.
Progimnazijos bendruomenė džiaugiasi atnaujinta biblioteka. Naują gyvavimo etapą pradėjusi, ji visus kviečia prisijaukinti ir pamilti knygą, ieškoti ir atrasti, prasmingai leisti savo laisvalaikį.

______________________________________________________
Įgalinančios mokytis fizinės aplinkos pagerinimas
Pagerinta įgalinanti mokytis fizinė aplinka. Įsigytos šiuolaikinius ugdymo reikalavimus atitinkančios priemonės skaitymo ir matematikos gebėjimams ugdyti (1–4 klasių mokytojai); 105 knygos (5–8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai); skaitymo strategijų kortelės (5–8 klasių mokytojai); matematikos pratybų programa „Matematika“  (5–6 ir 7–8 klasėms), 95 matematikos uždavinynai (5–8 klasių matematikos mokytojai);  mokymosi priemonių švietimo pagalbos specialistų pratyboms; 3 pertvaros mokiniams, turintiems įvairiapusį raidos sutrikimą; mažosios ekspozicinės bibliotekėlės (1–4 klasių mokytojai); Lego Education SPIKE Starto rinkiniai (12 vnt.); 20 interaktyvių ekranų (dalykų kabinetams, skaityklai); 3 interaktyvūs ekranai (švietimo pagalbos specialistų kabinetams); mozaBook mokomoji pristatymų programinė įranga (22 licencijos); 21 stacionarus kompiuteris (pradinių klasių ir dalykų kabinetams, skaityklai); 18 stacionarių kompiuterių (informacinių technologijų kabinetui).

________________________________________
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
Pedagogai tobulino kvalifikaciją skaitymo ir matematinių gebėjimų ugdymo temomis. Išklausyti mokymai „Mąstančių skaitytojų ugdymas“, „Darbas su tekstu“, „Skaitymo gebėjimų ugdymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas“. Dvi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos baigė „Adobe Illustrator CC“ kursus – mokiniai bus mokomi komponuoti tekstą ir iliustracijas, ugdysis gebėjimą savarankiškai analizuoti tekstą, jį pristatyti bendruomenei (spaudinys ir viešoji kalba) ir kartu su mokytojomis galės paruošti kūrybinius darbus leidybai bei sklaidai.
Progimnazijos pedagogai dalyvavo kartu su Nacionaline švietimo agentūra organizuotame respublikiniame informaciniame metodiniame renginyje mokykloms „Pagalbos mokiniui mokantis teikimas“ ir apskritojo stalo diskusijoje „STEAM ugdymas įvairių dalykų pamokose. Misija įmanoma?“, rengė diskusijoje dalyvaujančių mokyklų prisistatymus – „Projektas „Kokybės krepšelis“. Pirmųjų metų sėkmės ir problemos“.

___________________________________________________________________________
Skaitymo skatinimo planas. Atvira pamoka rajono mokytojams „Baltų ženklai ir šiuolaikiniai simboliai. Pasirinkto simbolio kūrimas odos aplikacijos technika, pastraipos rašymas ir viešas teksto pristatymas“
Atvirą pamoką 8b klasėje vedė technologijų mokytoja A. Juchnevičienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja E. Kirsienė. Pamokos viešnia – odos dailininkė A. Kanapeckaitė-Čerenkovienė. Parengta ilgalaikė paroda „Ženklai“. Kaip gimė paroda? Mokiniai pasirinko jiems patinkančius šiuolaikinius ar baltų simbolius, rinko medžiagą apie juos, analizavo. Bendravo su įvadinės pamokos viešnia – odos dailininke Aiste Kanapeckaite-Čerenkoviene, kuri mokiniams daug papasakojo apie odos įvairovę, rūšis. Patys kūrė odos karpinius, juos aprašė samprotavimo pastraipoje. Kiekvienas mokinys pristatė savo darbą viešai atviroje pamokoje. Labai džiaugiamės pasiektu rezultatu – paroda „Ženklai“, kuri dar ilgai puoš progimnazijos laiptinę.

______________________________________________________________________________
2022–2023 mokslo metai progimnazijos pedagogų bendruomenę įsuko į darbų sūkurį. Nuo 2022 m. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Įsisavindama projekto lėšas progimnazija siekia gerinti mokinių skaitymo ir matematikos pasiekimus.
Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kedainiu-juozo-paukstelio-progimnazijoje-demesys-mokiniu-skaitymo-ir-matematikos-gebejimams/